Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplan

Handlingsplan mot kränkande behandling  NY LAG

Från 2006 – 04 – 01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans och förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan och förskolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola samt vuxenutbildningen.

Diskrimineringen är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av om det är fråga om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte förskolan/skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.

 

SKOLLAGEN (SFS 1985:1100) 1 Kap. 2§

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt,

 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska beteenden. (SFS 1999:886).

 

  DEFINITION AV KRÄNKANDE BEHANDLING

 Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.

Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.

Annan kränkande behandling är:

• att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde

• kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck

• kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera

 

• kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna

 

Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks.

 

En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

 

  Kränkningarna kan vara:

 • fysiska; såsom att bli utsatt för slag och knuffar.

• verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad t.ex. lipsill, fegis.

 

• psykosociala; såsom att bli utsatt för utstötning i lek och andra aktiviteter, göras till åtlöje.

 

• bild; såsom att rita ”nidteckningar”

 

MÅL

Ingen form av kränkande behandling skall förekomma i Förskolan Lillekatts förskoleverksamhet.

 

 

ANSVARSFÖRDELNING

 I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) talas i 3§ om huvudmannens/rektors ansvar för att anställda följer sina skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget, dvs.

• att upprätta en Likabehandlingsplan som utvärderas årligen i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

• att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling

 

• att motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen

 

• att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling

 

SYFTE

• Alla barn skall känna trygghet med kamrater och personal i förskolan

• Alla skall känna att de blir respekterade och att de har lika värde

 

I Lpfö98 beskrivs följande ansvar för förskolans ansvar:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.”

(Lpfö98, s. 7)

 

Alla som arbetar i förskolan skall:

* visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt

klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen

får möjlighet att visa solidaritet.

* stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda

ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Lpfö98, s. 11 )

Arbetslaget skall:

* ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

* ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

* lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.

* göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och

värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

* ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna

barngruppen.

* samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

(Lpfö98, s. 12)


Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskoleverksamheten anmälningsplikt till sociala myndigheter.

 

  FÖREBYGGANDE

  Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolans uppgift är att varje barn utvecklar sin förmåga

att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

 

att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

  (Lpfö98, s. 11)

att personalen ska vara positiva föredömen och goda förebilder

 

att personalen fortlöpande för diskussioner kring kränkande beteenden och har ett tydligt förhållningssätt. Vuxna pratar aldrig över barns huvud.

 

att alla arbetar för att ett gott arbetsklimat råder. Det gäller både barn och vuxna.

 

  I förskolan arbetar vi med:

  att skapa gemenskap under bl. a. aktiviteter, lekar och samlingar, där olikheter och likheter lyfts fram som något positivt

 

att det är tillåtet att säga nej, och lika viktigt att respektera ett nej

 

att skapa trygghet genom vuxennärvaro i lek och aktiviteter

 

daglig föräldrakontakt ”tambursamtal”, föräldraträffar, utvecklingssamtal och kompissamtal

 

ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING

  I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när barn utsätts för kränkande behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utför den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen som de har utfört. Även vuxnas kränkningar mot barn är viktiga att utreda och åtgärda.

 

BARN - BARN

  uppmärksamma och prata med barnen om vad de gjort

        att använda sig av ”hur-frågor”

 

§ hur kände du?

§ hur tänkte du?

§ hur tror du att den andre kände sig?

§ hur ska du göra för att kompisen ska bli glad?

 

barnen ska inte bara säga förlåt utan också göra förlåt. De vuxna ser till att det barn som utsatts för kränkningen får upprättelse för det inträffade, genom tröst och genomgång av det inträffade

 

vid upprepade tillfällen eller riktade mot ett och samma barn skall föräldrar och förskolechef informeras och vidare åtgärder, om behov finns, vidtagas

  - förskolans insatser skall dokumenteras.

 

  VUXNA - BARN

  om vi ser att någon vuxen (personal eller förälder) gör ”fel” skall vi vara så raka att vi kan säga till den personen.

 

ta den vuxne åt sidan och fråga hur den andre tänkte.

  vid upprepade tillfällen skall förskolechef vidtalas, som i sin tur vidtar lämpliga åtgärder.

förskolans åtgärder skall dokumenteras.

 

KVALITETSSÄKRING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN

  * Alla vuxna, inom förskolan, skall känna till och aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs.

* Vikarier, nyanställd personal och studenter informeras, av förskolechef eller husansvarig.

 

* Likabehandlingsplanen skall finnas på förskolans hemsida.

* Likabehandlingsplanen är en del av förskolans kvalitetsredovisning.

 

UTVÄRDERING

Personal ; likabehandlingsplanen utvärderas och revideras i samband med den årliga utvärderingen som görs på förskolorna.


TILL DIG SOM FÖRÄLDER

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder, prata alltid med personalen.

Detta gäller inte befogade tillrättavisningar, från ansvariga inom verksamheten, vilka har till syfte att upprätthålla en god miljö för barnen.

Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn, men även i detta fallet är det viktigt att prata med personalen. Alla måste gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.

 

Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende – om inte, kan det tolkas som om vi accepterar beteendet.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.09 | 15:42

Hej vill ansöka om att få jobba där 072 5825473

...
05.12 | 11:39

Jätte fint

...
05.12 | 11:38

Fint

...
28.06 | 14:33
Läroplanen har mottagit 2
Du gillar den här sidan